大悲咒功德网
大悲咒功德网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十八卷(注音)

导读:摄事分中契经事行择摄第一之四  复次嗢拖南曰  二智并其事乐等行转变  请无请说经涅槃有二种  智有二种。一者正智。二者邪智。...

瑜伽师地论第八十八卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
xíng

shè


zhī
tuō
nán
yuē

èr
zhì
bìng

shì

děng
xíng
zhuǎn
biàn

qǐng

qǐng
shuō
jīng
niè
pán
yǒu
èr
zhǒng

zhì
yǒu
èr
zhǒng


zhě
zhèng
zhì

èr
zhě
xié
zhì


zhōng
zhèng
zhì

yǒu
shì
shēng

xié
zhì

ěr

suī

èr
zhì


yǒu
shì

rán
zhèng
zhì

shí

shì

xié
zhì
xié
fēn
bié


shí

shì

yóu
yǒu
zhèng
jiào


zuò

wéi
qián
xíngsuǒ
zhī
jìng
zhèng
zhì

shēng

yóu
yǒu
xié
jiào
fēi

zuò

wéi
qián
xíngsuǒ
zhī
jìng
xié
zhì

shēng

fēi
zhèng
zhì
shēng
huài
suǒ
zhī
jìng

dàn


jìng
shè

xié
zhí
ér

zhèng
zhì


ān
zhōng


míng
dēng
shēng
shí

huàidàn
néng
zhào
liǎo

dāng
zhī

shì


suí
shùn

shòu
zhū
xíng


cháng
xiāng
gòng
xiāng
yīng


ruò
zhì

wèi
ěr
shí
shuō
míng
sǔn
nǎoruò
zhì
wèi

ěr
shí
fāng

xíng

míng
ruò

zhì

wèi

biàn
便
yīng

jìng
wéi
shùn

shòu

zhì

wèi

yòu
shēng
lǎo
děng

suǒ
suí
zhū
xíng
jiē

shìruò
zhì

bìng
wèi

shuō
míng
sǔn
nǎoruò
zhì
shēng
děng

wèi

míng
ruò

zhì

wèi


zhū
xíng
zhōng
shēng
děng

yīn
zhī
suǒ
suí
zhú


zhì
guǒ
wèi

yòu
běn
xìng
zhū
xíng
zhòng
yuán
shēng

zàizǎi
zhǔ

ruò
yǒu
zǎi
zhǔqiē
xíng
suī
xìng

cháng

yīng
suí
suǒ

liú
zhuǎn

jué
huò

lìng
shēng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yǒu
èr
zhǒng

jīng


yīn
qǐng
ér
shuō

èr

yīn
qǐng
shuō

yīn
qǐng
shuō
zhě

wèi
ruò
yǒuluó
yóu

zhū
xíng
xiāng
jiào
ér
diào

zhě

yīn

qǐng


wéi
zhuǎn

shì
zhū
xíng
xiāng
jiào


yīn
qǐng
shuō
zhě

wèi
ruò


duō
bǎi
zhòng
zhōngliàng
mén
zuò
měi
miào
shuō

huò
wéi

shī
jìn
zhù


ā
nán
tuó
děng

zuò

shì
shuō

wéi
lìng
zhèng


jiǔ
zhùdāng
zhī
yóu
sān
fēn


shè
shòu
yuán
mǎn
niè
pán


yóu
suí
shùn
jiào
shòu


èr
yóu
zhèng
guān
chá

qiē
xíng


sān
yóu
yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo


suí
shùn
jiào
shòu
zhě

wèi

shuō
jiào
jiè
shén
biàn
suǒ
shè


lái
suí


shuō

xīn

yóu

dìng


sān
xíng
xiāng
biàn
zhào

xīn

ruò
zhǎn
zhuǎn
jiǔ
yuǎn
miè
xīn

ruò

jiān
miè
xīn

ruò

xiàn
zài
suǒ
yuán
zhuǎn
xīn

cóng
dìng


suí
niàn
fēn
bié

weí
dìng

suǒ
shòu

xīnsuǒ
shòu


shìyǒu

shì
xīn

wèi
jiǔ
yuǎn
miè
zhě


shì


wèi

jiān
miè
zhě


shì
shí

wèi
xiàn
zài
zhě


zhǒng
lèi


shà

shì

shuō
shén
biàn
wéi

zhǐ
sān
chù
ér
wéi
jiào
jièxíng
chù
xiàn
qián
jìng
jiè

kāizuò


zhē
zhǐzuò


èr

zhù
chù
zhē
zhǐ

zhèng
xún


kāi

zhèng
xún


sān

zhǐ
guān
qín
xiū
xíng
chù

kāi

lìng
duàn
wèi
duàn
zhū
xíng


lìng
fán
nǎo
yǒngér
zhèng
niè
pán


shì
xuān
shuō
lìng
cóng
sān
chù
zhū
suí
fán
nǎo
xīn

qīng
jìng

wèi
cóng
xíng
chù
zhù
chù

chù

yòu
zhèng
guān
chá
guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū
xíng

míng
zhèng
guān
chá


qiē
zhū
xíng
yòu
yǒu
sān
lòu

sān
lòu
wéi
xiān
ér
yǒu

hài


hài
wéi
xiān
ér
yǒu
xún


nǎo

xún


nǎo
wéi
xiān
ér
yǒu
zhuī
qiú
yōu
nǎo


shì

qiē
jiē
yǒng
duàn


shuō
míng
yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo


shì
dìng
zhù
xīn
shàn
jiě
tuō

xiāng

zhù


kǒng

shí

xiàn

zhōng
míng

yuán
mǎn
bān
niè
pán
shù

yòu

sān


zhǐmíng
zhù
guīzhǐ


míng
zhù
zhōu
zhǔ


zhě
wéi
sān


zuò

wéi
xiān

suí

xíng

èr


tīng
wén
suǒ
shuō
zhèng


sān

qīn
jìn
zhèng


shàn
shìqīn
jìn

zhèng

wài

qiē
wài
dào
zhū

shàn
shì


shì
sān

dāng
zhī
xiǎn
shì
rén
zhōng

zhǒng
duō
suǒ
zuò


wèi
qīn
jìn
shàn
shì

tīng
wén
zhèng
zuòsuí

xíng


yóu
sān
yuán


zhǒng
xiāng
dāng
zhī
zhèng


fēn
niè
pán


děng
sān
yuán


biàn
zhīèr
shēn
jiàn

qiē
suí
shùn

xíng
zhū
guò
huàn


sān
chāo
guò
chóu
děng

qiēyún


xiāng


zhī

zhǒng
lèi
xiāng
jiāo
shè
shí

shēng
chóu
děng

shì
míng


biàn
zhī

xìng

èr
zhī
yǒu
zhǒng
shēng

shì
míng


biàn
zhī
yīn
xìng

sān
zhī

suǒ
xíng
suǒ
zhī
jìng
jiè

shì
míng


biàn
zhī
yuán
xìng


suí
guān
zhí
zhuó

suǒ


jiē
shì
néng
shùn
zhòng

zhū
xíng

shì
míng


biàn
zhī
xíng
xìng


suí
guān
sān
shì

jiè
suǒ

zhū
xíng
guò
huàn

néng
duàn

qiē
chóu
děng
zhū


dāng
zhī
yóu

sān
yuán

xiāng

huò


shì

fēn
niè
pán

yóu

ài
shì

cháng
zhuǎn
biàn
bēi
shāng
xīnmíng
wéi
chóu

yóu


yán

jiē
míng
wéi
tàn

yīn


yīng


míng
wéihuái
怀
yuān
jié


míng
wéi
yōu

yīn


luàn


míng
wéi
nǎo

yòu

sàng
shī
cái
bǎo

bìng
qīn

děng
shì
suí

xiàn
qián
chuàng
shēng
yōu
nǎo

shuō
míng
wéi
chóu

yóu
nǎi

yán
āi
yín
bēi
yuān


shēn
fán

míng
tàn


wèi
guò

chóu
tàn

shēn
fánshāo
wài
jìng
xīn
yóu
wèi
píng

shuō
míng
yōu
wèi

guò
chū


huò
èr
sān

shí


yuè
yóu

yīn
yuán

shàng
wèi
níng

shuō
míng
wéi
nǎotuō
nán
yuē

zhèng

jiàn

rǎn


xué


shàn
shuō
è
shuō
zhōng

宿
zhù
niàn
chà
bié

yóu

yīn
yuán

lái


shì
jiān

zhí
gòng
wéi
yuàn
zhèng

rán

shì
jiān

xié
fēn
bié
wèi
wéi
yuàn
zhèng


děng
wéizhě
xuān
shuō
dào
èr
zhě
xuān
shuō
zhēn
shísān
zhě
xuān
shuō


zhě
yǒu
shí
suí
shì
zhuǎnzhōng

lái


dào

xuān
shuō
zhèng


qián

suǒ
wèi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào


yīn
chéng
dàoěr
dào


yóu


lái
míng


zhě


lái
zhōng


wǎng

suǒ
qiú
xīng
zhèng
shì

suǒ

zhě


yóu
zhū
shì
jiān
wéi
fǎn


wèi
wéixīng
zhèng
lùn


lái
nǎi


qiēwéi

suǒ
zhèng

wéi
chú
āi
mǐn
lìng

wǎng

suǒ
wéi
shuō
zhèng


ér
zhū
xié
zhí

chī
shì
jiān
diān
dǎo
wàng
wèi

ér
yǒu
chà
bié


xīng

zhèng

yóu

yīn
yuán
dāng
zhī

lái
míng
dào


zhě

yòu


lái
míng
zhēn
shí

zhě

wèi
ruò
shì
jiān
zhū
cōng
mǐn
zhě
gòng

wéi
yǒu


láishuō
wéi
yǒu

wèi

qiē
xíng
jiē
shì

cháng

ruò

shì
jiān
zhū
cōng
mǐn
zhě
gòng

wéiláishuō
wéi


wèi

qiē
xíng
jiē
shì
cháng
zhù

yòu


lái
míngzhě

wèi
zhū
shì
jiān
yǒu
máng
míng
zhěshì


néng
liǎo
zhī


láixiàn
děng
jué
ér
wéi
kāi
chán

yòu


lái
huò
shí
suí
shùn
shì
jiān
ér
zhuǎn

wèi
ā

luó

dēng
zhī
děng

shǎo
shìcún
huó

rán
zhū
shì
rén
wéi

jiǎ
cái

shí
míng
xiǎngshì
rén
jiǎ

míng
xiǎng


lái
suíshì
shuō

yòu


shì


guó

jiǎ

míng
xiǎngguó
shì


míng
xiǎng


lái
suíshì
shuō

ruò
huái
怀
yuàn
zhèng
ér
xīng
yuàn
zhèng
míng
dào


zhě

zhēn
shí

zhě
zhě

suí
shì
zhuǎn
zhě

yóu


shì

zhǒng
yīn
yuán

shì

dāng
zhī

lái

zhèng

yòu

shì
zūn

rán
guān
chá
suǒ
yīng
zuò


suī

qǐng
wèn
ér

xuān
yáng
xiàn
děng
jué


néng

chèn
dāng
míng

wén
shēn

shī
shè
jiàn

zhū

chà
bié

guǎng
广
shuō

qián
shè

mén
fēn


shì
dāng
zhī
nǎi
zhì
shuō
míng
píng
děng
kāi
shìyīn
èr
yuán
lìng
hòu
yǒu

dāng

shēng
cháng

wèi

pǐn
xíng
zhōng
fán
nǎo
zhǒng

suǒ
suí
zhú
shí

shuō
míng
wéi
yīn


yīn
xiāng


zhǒng
shí
zhù

shuō
míng
wéi
yuán

yòu
yóu

tān

rùn

shí

lìngdāng
shòu
shēng
chù
jié
shēng
xiāng


gǎn

jiāmíng
wéi
yuán


zhōng
yǒu

yóu

shí
zhù
shè
shòu
suǒ

yóu

tānxiàn

zhōng
xīn
xīn
zàozēng
chánghòu
shí
chéng
ā
luó
hàn

lìng
shí
zhǒng


jiē

bài


qiē
yǒu

yǒng


shēng

yòu

yǒuqiē


qín
xiū
zhèng
xíng
xīn

niè
pán

biàn


qiē
zhū
shòu
shēng
chù


yàn

xiǎng

zhǒng


huài

shí
zhùrán

zhū
yǒu

yàn

xiǎngtān


yóu

shì
xiū
zhèng
xíngxiàn

zhōng
kān
bān
niè
pán


hòu
yǒu
shēng

yòu

yǒu

zhù

xuéhuán
guǒ

wéi
yǒu
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
zhū
xíng
wéiyǒu
dǐng
dìng


ān
zhù


shí
zhǒng

yóu
wèi

qiē

jiē
miè
jìn

rán

shí
zhù
néng
biàn
liǎo
zhī
néng
biàn
tōngyóu
wàng
niàn
zēng
shàngshàng

tān
ài
yóu
cán
shǎo
fēn

shì

huán
zhě

dāng
lái
xià


qiē
yǒugēng
shēngxiāng
wéi
dāng
zhī

qiē
zhū
hòu
yǒu

jiē

shēng
chángrǎn
yǒu
èr


jiàn

rǎn

èr

fán
nǎo

rǎn

jiàn

rǎn
zhě

wèi

zhū
xíngsuǒ
xié
zhí
ér
zhuǎn

jiā

jiàn

yóu

jiàn

huò
zhí
zhū
xíng

wéi
shí


huò
zhí
zhū
xíng
wéi
shí

suǒ


yǒu
suǒwéi
gēn
běn
zhū
wài
jiàntān
děng
suǒ
yǒu
fán
nǎo

dāng
zhī
shì
míng

èr

rǎn

yòu
jiàn

rǎn

jiě
tuō
shí


néngjìng
jiě
tuō

fēi


rǎn

jiě
tuō
shí

néng
jiě
tuō
zhū
jiàn

rǎn

suǒ

zhě


yóu
shēng

zhě

shì
jiān
dào

nǎi
zhì
néng


suǒ
yǒu
chù
suǒ
yǒu
tānzhū
xiàfán
nǎo
xīn

jiě
tuō

ér
wèi
néng
tuō

jiā

jiàn

yóu

jiànxià
shàng

suǒ
yǒu
zhū
xíng


guān
chà
bié

zǒng

wéi


huò


suǒ

yóu

yīn
yuán
suī
shēng
yǒu
dǐng

ér

tuì
退
huán

ruò


shì

qiēbiàn
zhī
wéi


yóu
chū
shì
dào
xiān
duàn

qiē

jiā

jiàn

hòu
néng
yǒng
duàn
suǒ

fán
nǎo

yóu

yīn
yuán


tuì
退
zhuǎn

shì

dāng
zhī
wéi
jiàn

rǎn
shì


rǎnyīng
zhī
yóu
sān
zhǒng
xiāng
dào
míngwèi


shēngxíng
xiāng

guān
chá
zhū
xíng

chù
chà
biéguān
chá

èr
shí
zhōng
xiū
zhì
lìng
jìng

wèi

xíng
xiàng
xuéxué


yún

míng
wéi

zhǒng
xíng
xiāng
guān
chá
zhū
xíng


zhě
guān
chá
zhū
xíng

xìng

èr
zhě
guān
chá
zhū
xíng
yīn
yuán

sān
zhě
guān
chá

rǎn
yīn
yuán


zhě
guān
chá
qīng
jìng
yīn
yuán


zhě
guān
chá
qīng
jìng


yīng
zhī


shēng
wèi
xiān


chù

shàn
qiǎo

hòu


xué
wèishì

zhǒng
chù
suǒ

gēng


zhǒng
chà
bié
xíng
xiāng
shěn

guān
chá

néng
lìng
huòtōng
huì


děng
míng
wéi

zhǒng
xíng
xiāng

wèi
guān
chá
zhū
xíng

zhū
xíng
yīn
yuán


rǎn
yīn
yuán

qīng
jìng
yīn
yuán

miè

jìngxiàng
qīng
jìng
dào
chūzhū
xíng
zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
xìng
zhǒng

suǒ
shēng
dài

yuán
suǒ
shēng
yīng
zhī
yóu

yīn
yuán


èr
chù
suǒ

shēng
kǒng

néng
wéi
zhàng
ài


děng
wéizhě
ruò


wèi
shēng


èr
zhě
ruòshēng


sān
zhě
ruò


shì
shēngzhě
ruò

xíng
xiāng
shēng


wèi
shēng

zhě

wèi

fēi
shèng
wèi
zhōng

shēng


zhū
shèng


wèi

shàn
qiǎo

yòu

fēi
shèng


chù
suǒ

wèi
shàn
qiǎo


shēng

zhě

wèi

zhū
xíng

xié
xíng
xiāng
suǒ

jiā

jiàn
wéi

shēngshì
shēng

zhě

wèi
yóu
èr
zhǒng
zhū
xíng
biàn
huài
chà
bié
shēngyóu

yuán
suǒ
biàn
huài


èr
yóu

xīn

xié
fēn
bié
ér
biàn
huài


xíng
xiāng
shēng

zhě

wèi

suǒ
ài

kǒng
wèi
lái
dāng
biàn
huài


shēng
kǒng

xíng
xiāng


zhèng
biàn
huài
shēng
sǔn
nǎo
xíng
xiāngsuǒ
ài

biàn
huài
zhōng

xīn

zhòng
shēng


liàn
xíng
xiāng

yòu

niè
pán
fēn
bié


yǒng
biàn
huài
wèi
xíng
xiāng


shì
xíng
xiāng
chà
bié
zhuǎn
shí


ài

shèng
jiào

ài

niè
pán

néng
wéi
zhàng
ài

yòu
yóu
èr
zhǒng
mén

suǒ
yuán
jìng

suǒ
xíng
chùsuǒ
zhí
chà
bié
ér
zhuǎn

wèi
tuī
qiúlǐng
shòujiàn

shòu


yóu
sān
zhǒng
xiāng

shàn
shuō

zhě
è
shuō

zhě


děng
shì
zhōng

宿
zhù
suí
niàn

dāng
zhī
rǎn
jìng
yǒu

chà
bié


děng
wéi
sān

wèi
è
shuō

zhě

宿
zhù
suí
niànzhū
xíng

xiāng
gòng
xiāng


shí
zhī

biàn
便

zhū
xíng
huò
quán

cháng

huò

fēn
cháng
huò

fēi
cháng

huò


yīn

shàn
shuō

zhě

宿
zhù
suí
niàn


shí
zhī


xié
fēn
bié

shì
míng


èr
niàn
chà
bié

yòu
è
shuō

zhě

suí


dìng


宿
zhù
niàn


néng

shí
liǎo
zhī
shì


biàn
便
shēng
ài
wèi

yóu
ài
wèiguò

xíng
shēn
shēng

liàn


wèi
lái
xíng
shēn
shēng
xīnxiàn
zài
xíng

néng
xiū
xíng
yàn


miè

shàn
shuō

zhě

dāng
zhī

qiē


xiāng
wéi

shì
míng

èr
èr
niàn
chà
bié

yòu
è
shuō

zhě


shì
xié
xíng

zhǒng

rǎn
suǒ

rǎn


néng
gǎn
hòu
yǒu


děng
míng
wéi

zhǒng

rǎn
rǎn

èr
jiàn

màn
chán

rǎn

sān
ài
chán

rǎnsuí
mián

rǎn

ruò
zhū
xīn

zào
zuò
zēng
cháng

ruò
zhū


shù
shù
chù

ér

biàn


shì
míng


rǎn

ruò

zhū
xíng
xié
fēn
bié


jiā

jiànyǒu
qíng

zhū
shā
mén

luó
mén
děng


jiāo
liàng

wèi

wéi
shēng
huò
děng
huò
liè

shì
míng
jiàn

màn
chán

rǎn
wài
suǒ

tānài
xíng
zhōng
yīng
zhī

xiāng

shì
míng
ài
chán

rǎn


xiāng

zhōng
jiàn

màn
ài
sān
pǐn

zhòng
cháng
suǒ
suí
zhú

shì
míng

suí
mián

rǎn


shì

zhǒng
zǒng
shè
wéi
èr

wèi

fán
nǎo

fán
nǎo

èr

chán

suí
mián


zhū
xíng
zhōng
xiān

xié
zhí
hòu
shēng
tān
zhuó

yóu

èr
zhǒng
zēng
shàngsuī

yǒu

fán
nǎo

rǎn

ér
dàněr
suǒ
fán
nǎo

zhū
xíng
zhōng

jiāo
liàng
xié
zhí

shuō
míng
wéi
jiàn

jiāo
liàngshuō
míng

màn


shì
xié
zhí
shì

míng
pǐn

yóu

wéi
xiān


tān
zhuó

míng
wéi
ài
pǐn

yóu

èr
zhǒng
gēn
běn
fán
nǎo


shēng

zhōng
liú
zhuǎn

jué

ruò
shàn
shuō


nài

zhōng
zhèng
xiū
xíng
zhě

néng
duàn

shì

zhǒng

rǎn


xiàn

zhōng
néng
bān
niè
pán

yòu
yóu


néng
zhù
jīu
jìng
yuán
mǎn
niè
pán

ruò

ěr
zhě
shàng

néng
zhù

fēn
niè
pán


kuàng
jīu
jìng

shì
míng

sān
èr
niàn
chà
bié

yòu


zhōng
jiàn


màn

shuō
míng
gāo
shì

ài
shuō
míng
yān


zhū
xíng
zhōng
wéi
jiàn

màn
suǒ

zhàng
zhěshí
zhī

xìng

liè
zhū
xíng

xiāng


rén
tiān
shēn


zhòng


wèi
wéi
gāo
shēng

shì


èr
shuō
míng
gāo
shì

ài
yóu

yān
lìng
xīn
rǎo
luàn


ān
yǐn

shì

míng
yāntuō
nán
yuē


yàn
huànluàn
wèn

xiāng

zhàngyīn
huǐ
chún
rǎn

hòu

yǒu
èr
xìn
zhě

ér
fēi
chèn
dāng
xìn
zhě
suǒ
zuò


děng
wéi
èr


zài
jiā
xìn
zhě

xìn
yǒu
niè
pán


qiē
xíng
shì

cháng
xìng

rán

zhū
xíng

guān
guò
huàn

yàn

zhù


zhī
chū

ér
shòu
yòng
zhī

èr
shè

jiāfēi
jiā
yǒu
jìng
xìn
zhěniè
pán

néng
ān
zhù
měng

yòng


wéi
suǒ

zhǐ

cháng
qín
xiū

suǒ
yǒu
shànxiàn

zhōng

bān
niè
pánxiāng
wéi
yīng
zhī
chèn
dāng
xìn
zhě
suǒ
zuò

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

cōng
míng
zhě

ruò
yǒu
jìng
xìn
huò
zhū
wài
dào
lái
qǐng
wèn
shí
néng

luàn


wèi

zhōng
dào


zhū
xíng
zhōng
wèn
shēng
miè
shí


zēng
yǒu
qíng

jiǎn
shí
shì

wéi

zhū
xíng
ān

shēng
miè

luàn
ér


ruò

yǒu
qíng
yǒu
shēng
yǒu
miè

shì
míng

biān

wèi
zēng

biān

ruò

shēng
miè
dōu

suǒ
yǒu

shì

èr
biān

wèi
sǔn
jiǎn
biān

wéi

zhū
xíng
ān

shēng
miè

shì
míng
zhōng
dào
yuǎn

èr
biān

shì

ruò
néng

shì

bié

wéi
shàn

bié


lái
suǒ
zàn

huò

yǒu
yán


yīn
yuán

nǎi

shā
mén
qiáo


suǒ
xiū

fàn
xíng

ruò


wèn
yīng

qián
shuō

yuǎn

zēng

sǔn
jiǎn
èr
biān


zhōng
dào

míng

luàn


ruò
wèi
yǒu
qíng
xiū

rǎn
jìng

shì
míng

biān

wèi
zēng

biān

ruò
wèi

qiē
dōu

xiū


shì

èr
biān

wèi
sǔn
jiǎn
biān

ruò
wéi
zhū
xíng
yàn


miè
ér
xiū

zhě

shì
míng
zhōng
dào
yuǎn

èr
biān

shìmíng

luàn


míng
wéi
shàn


dāng
zhī


zhū

suǒ
zànyǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
wéi

èr
zhě

wéi


zhōng
yǒu
wéi
shì

cháng
xìng

sān
yǒu
wéi
xiāng
shī
shè
shēng

èr
miè

sān
zhù

xìng


shì
sān
xiāng

èr
zhǒng
xíng
liú
zhuǎn
ān
shēng
shēn
zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn

èr

shà

zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn


chū
liú
zhuǎn
zhě

wèiyǒu
qíng
zhòng
tóng
fēn
zhōng

chū
shēng
míng
shēng

zhōng
méi
míng
miè


èr
zhōng
jiān
yīng
hái
děng
wèi

zhù

xìng

nǎi
zhì
shòu
寿
zhù
shuō
míng
wéi
zhù

zhū
wèi
hòu
hòu
zhuǎn
biàn
chà
bié

míng
zhù

xìng


hòu
liú
zhuǎn
zhě

wèi

zhū
xíng
shà

shà

xīn
xīn
ér
shēng

shuō
míng
wéi
shēng

shēng
shà

hòu

zhù
míng
miè

wéi
shēng
shà

zhù

míng
zhù


xìng
yǒu
èrxìng

xìng

èr
zhuǎn
biàn

xìng


xìng

xìng
zhě

wèi
zhū
xíng
xiāng

xiāng

ér
zhuǎn

zhuǎn
biàn

xìng
zhě

wèi

xiāng

xiāng

ér
zhuǎn

fēi


xìng

zhù
xiāng
wài
bié
shì

èr
zhǒng
zǒng
shè
wéi


shī
shè

xiāngxiāng
wéi
yīng
zhī
cháng
zhù

wéi
sān
xiāng


yīng
zhī
xiū

niè
pán

liáng
lüè
yǒu
sān
zhàng


zhě

guǎng
广
shì

cái
bǎo


duō
xíng
fàng


èr
zhě

shàn
zhī
shí
fāng
biàn
便
xiǎo


sān
zhě
wèi
wén
zhèng

wèi

zhèng

yuán
fēi
shí
yāo
méixiāng
wéi
dāng
zhī

zhàng


yǒu
sān
zhǒng

yòu
zhū
shèng
zhě
jiāng

zhōng
shí

lüè
yǒu
èr
zhǒng
shèng
zhě
zhī
xiāng

wèi
lín
zhōng
shí
zhū
gēn
chéng
jìng
měng

suǒ


yóu
sān
zhǒng
xiāng

wéi
guò
shì

qiē
shèng
zhě

bié

shèng
xìng
zhǒng
xìng

mǎn

dàn


lèiliǎo
zhī


suí

zhě


wèi
zhèng
jiàn
qián
xíng
shèng
dào
yán

suí

zhě

wèitīng
wén

yīn


zuò


yòu

wèi
zēng
nǎo
luàn
zhèng

suǒ

chù
zhě

wèi
wéilái
gào
mìng


wéi


yǒu
suǒ
xuān
shuō

nǎi
zhì
wéi
lìng
zhū
lòu
yǒng
jìn


yóu
jìn
lòuzhū


lái
lüè
yǒu
èr
zhǒng
shèn
wèi
wèi
xìn
zhě
lìng
xìn


xìn
zhě
lìng
zēng
chángshèng
jiào
lìng
wèi

shī
xiāng

huò

jiào
xiāng

huò

zhèng
xiāngshí
fāng
měi
miào
shēng
chèn
guǎng
广

zàn
sòng


biàn
mǎn

yòu
néng
chú
qiǎn
shuō

yīn
lùn

è
yīn
lùn

shè
shòu

qiē
shuō
zhèng
yīn
lùn

suǒ

zhě


shuō

yīn
lùn

è
yīn
lùn

shàng
fēi

wǎng
rén
tiān
shànjiě
tuō
zhū
cōng
huì
zhě
shēng
jiě

chù

kuàng
shìdāng
suǒ


shuō
zhèng
yīn
lùn

dāng
zhī

xiāng


xiāng
wéi


shī
xiāng
zhě

wèi


fàn
shì
zhēn

lái
yīng
zhèng
děng
jué
nǎi
zhì
shì
zūn

guǎng
广
shì

qián
shè

mén
fēn


jiào
xiāng
zhě

wèi
shuō
zhèng

chū
zhōng
hòu
shàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī


shè

mén
fēn

zhèng
xiāng
zhě

wèi


qiē

shì

shì

rán
tōng


xiàn
děng
zhèng
jué

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng

jiè
shuō
míng

shì
jiè
míng
wéi

shì

xiàn
zài
guò

èr
shì
bié


dāng
zhī
shì
míng

èr
chà
bié


yóu
shī

shuō
míng

rán

liù
zhǒng
tōng
huì
xiàn
suǒmíng
wéi
zuò
zhèng


zhū
yǒu
qíng
zuì
shuō
míng
yuán
mǎn
xìng

rán
zhī


xiǎn
shì


shuō
míng
kāi
shì


yóu
èr
zhǒng
xiāng


yīn
lùn
zhě


zhū
xíng
zhōng
zhí

yīn
zhuǎn

wèi

zhū
xíng
shēng

yīn
yuán
miè
jìn
yīn
yuán


liǎo
zhī


yóu

shēng


zhū
xíng
shēng

yóu

miè


zhū
xíng
mièèr
shì

néng
zhèng


yòu

zhèng

zhū
xíng
xìng
xiāngshì
jiànshì
lùn

yǒu
zhě
dìng
yǒu


zhě
dìng

shēng

yǒu


mièlùn
zhě

sān
wèi
zhōng
xiàn

zhèng

zhū
xíng
shēng
miè

qiē
shì
jiān
gòng
suǒ
liǎo


qiǎn
xiàn
liàng
huǐ
bàng
wéi


xiàn
jiàn


ruò
shà


huò

luó
mén
fèi
shè
děng
jiā
suǒ
yǒu
nányīn
yuán

huò
guò

yuè
huò
jiǔ
yuè

biàn
便
shēng
nánshì
shēng

huò
yǒu

lèi

dāng

ěr
shí
shòu
寿
jìn
zhōng
yāo


yǒu

lèi
nǎi
zhì
zhù
shòu
寿
cún
huó
zhī
chí

huò

huò

huò
fēi


shòu
wèi
chà
bié
xīn
zhū
xīn


jiē
shì
xīn
xīn
ér
fēi
lüè
yǒu
èr
zhǒng

zàn
huǐ


wèi
wéi

yán

shuō

zhèng
xíng

ruò
wéi

yán
ér

chèn
zàn
huǐ


zhě


dàn
yóu

fēi
shàn
shì

chán
rǎo

xīn

shì
míng

huǐ

fēi
shēng
xián
shàn

ruò
yóu
shuō

xíng
zhèng
xíng
zhě

suī

zàn
huǐ
ér
shì
zhēn
shí

zàn
huǐ


yòu
zhū

lái
xuān
shuō
zhèngnéng
huài
miè
èr
zhǒng

zhì

wèi
wén

zhèng

shēng
shēng
jiě
děng

cháng
shí


jiān


zhì

fēi
jiǔ

jìn
shēng

zhì


yóu

shēng

néng
liǎo
zhī
wǎng
shàn

dàoliǎo
zhī
néng
wǎng
xiàn

niè
pán
dàodāng
zhī
shí

zhǒng
xiāng
zǒng
shè
zhū
xíng

wéi
xíng


yīng
zhī


shì

yùn


yòu
yóu

xiàng

rǎn
yīn
yuán
zēng
shàngjiàn


yùn

dāng
zhī

yùn
wéi
shì
yǒu
lòu

yòu
yóu

rǎn
qīng
jìng
yīn
yuán
èr
zēng
shàng


jiàn

zǒng
yùn

dāng
zhī

yùn
tōng
lòu

lòu

yòu
yóu
sān
xiāng

zhū
xíng
zhōng
fán
nǎo
shēng


wèi
suǒsuǒ
yuán


zhù
bàn
tuō
nán
yuē

shǎo


xìng
děng

sān

zhèng


chī
chù
suǒbiàn
huài

shī

sān
jiàn
mǎn
wài

xiāng
děng

yóu
sān
zhǒng
xiāng

lái
xīn

shǎo

zhù
zhōng


yóu
ěr
shí
huà
shì
jīu
jìng

wéi

ān
zhù
xiàn


zhù

èr
yóuzhèng
xíng
mén
shēn

yàn


sān
wéi
huà
dǎo
cháng

yíng
wéi
duō
shì
duō

suǒ
huà
yǒu
qíng

yòu

qián
shuō

láijìng
tiān
zhù

qiē
yīn
yuán

dāng
zhī

zhōngshì


zhū
suǒ
huà
zhě
lüè
yǒu
sān
zhǒng
suǒ
diào

xìngchī
fàng

xìng

èr

xià
liè
xīn
xìng

sān
néng
xiū
zhèng
xíng
xìng


yóu

zhǒng
xiāng


chù
suǒ

shēng
gōng
jìng
zhù

zhèng

shàngsuǒ
yīng

shēng
měng

èr


fāng
biàn
便

suí

xíng
shēng
měng

àisān


shī
suǒ
shēng
měng

ài
jìng
suǒ
shuō

shēng
měng

jìng
xìnyǒu
sān
zhǒng

shàng

wèi
miào
zhì

shàng

zhèng
xíng

shàng

jiě
tuō

shàng

miào
zhì

shàng
zhě

wèi
jìn
zhì


shēng
zhì


xué
zhèng
jiàn
zhì

zhèng
xíng

shàng
zhě

wèi


tōng
xíng

jiě
tuō

shàng
zhě

wèi

dòng
xīn
jiě
tuō

dāng
zhī

zhōng
zǒng
shuō
zhì
duàn
xiàn


zhù

yǒu
xué
miào
zhì
zhèng
xíng
jiě
tuō


míng

shàng

yóu
yǒu
shàng


dāng
zhī

qiē
ā
luó
hàn
xíng

jiē

míng
wéi


tōng
xíng


qiē

zhòng
yǒng
mièqiē
suǒ
zuò

bàn


fēn

zhū
xíngèr
shí
zhōng
yóu

zhǒng
xiāng


shí
biàn
zhī

jiā

jiànèr
shí

jiān
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìn

yún

èr
shí


zài

shēng


èr
zài
jiàn


yún

yóu

zhǒng
xiāng


yóu

xìng


èr
yóu
chù
suǒ


sān
yóu
děng
yóu
guǒxìng

zhě

wèi
zhū
xíng

xìng

jiā

jiàn


zhǒng
xíngwéi

huò
wéi

suǒ

chù
suǒ

zhě

wèi
suǒ
yuán
jìng

děng


zhě

wèi
jiàn

suǒ
shè

míng

chù
shēng
shòu
wéi
yuán
àiyǒu

yuán
wèi
jiè
zhǒng
zhǒng
xìng
wéi
yuán

shēng
chù
zhǒng
zhǒng
xìng

chù
zhǒng
zhǒng
xìng
wéi
yuán
shēng
shòu
zhǒng
zhǒng
xìng

shòu
zhǒng
zhǒng
xìng
wéi
yuán

shēng
ài
zhǒng
zhǒng
xìng

ài
zhǒng
zhǒng
xìng
wéi
yuán

shēng

zhǒng
zhǒng
xìng


yuán
shēng
zhěcháng

yóu
guǒ

zhě

wèi

sān
shí

jiā

jiàn
néng
wéi
zhàng
ài


chá

rěn
shí

èr
xiàn
guān
shí

sān

ā
luó
hàn
shí


zhōng

shí
yóu

suí
mián

jiā

jiàn
zēng
shàngyǒu
huò
yǒu


yóu
duō
xiū


chá

rěn
wéi
yīn
yuán


suī


huò
shǎo
néng
chú
qiǎn

rán

xiū


xiàn
guān
shí
yóukǒng

niè
pán

dāng

yǒu

yóu

suí
mián

jiā

jiàn
zēng
shàng
zhū
xíng
zhōng

xié
fēn
bié

wèi

dāng
duàn
dāng
huài
dāng


biàn
便

niè
pán

shēng
duàn
jiàn


yǒu
jiàn

yóu

yīn
yuán

bān
niè
pán


xīn
tuì
退
huán
shí
suī
cóng

guò
jìng
xiū

xīn
yòu

shèngxiàn


rán
wèi

néng
zhèng

xiàn

màn
yóu
suí
mián


réng
wèi
néng


yòu
shí
shí
jiān
yóu
wàng
niàn


guān


màn

yīn

màn
chán
chà
bié
ér
zhuǎn

wèi

wéi
shēng
huò
děng
huò
liè

qián
liǎng
wèi
zhōng
yóu
suí
mián

néng
zuò
zhàng
àisān
wèi
yóunéng
zuò
zhàng
ài

yòu
yóu
sān
yuán
zhū
xíng
shēng
cháng


yóu

宿
shì

fán
nǎo


èr
yóu
yuàn


sān
yóu
xiàn
zài
zhòng
yīn
yuán
shēng

néng
biàn
zhījiàn

zhōng

jiān
néng

jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu
yǒng
jìn


jiàn

zhōng
néng
biàn
zhīduàn

jié

ā
luó
hàn


jiān
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìn


yóu

zhǒng
xiāng

zhū
xíng
zhōng


wènděng
wéi
xìng


èr
liú
zhuǎn
huán
miè
gēn
běn


sān
huán
mièliú
zhuǎnliú
zhuǎn
huán
miè
fāng
biàn
便xìng

zhě

dāng
zhī

děng

zhǒng

xìng

liú
zhuǎn
huán
miè
gēn
běn

zhě

wèi


yóu
shàn


nǎi
zhì
néng

zhū
lòu
yǒng
jìn

shìmíng
huán
miè
gēn
běn

ruò
yóu
shì

yuàn

dāng

rén
zhōng
xià
lèi

nǎi
zhì
dāng
shēng
fàn
zhòng
tiān
děng
zhòng
tóng
fēn
zhōng

yóu


xīn
qīn
jìn
xiū

duō
xiū
shēngshìmíng
liú
zhuǎn
gēn
běn

huán
miè

zhě


zhū
xíng
zhōng
wéi

tān


duàn
miè


ruò

zhū
xíng
shì

xìng
zhě

yīng


miè


ā
luó
hàn
yóu
yǒu
zhū
xíng
xiàn
ruò

zhū
xíng
yǒu

xìng
zhě

yīng
shì

wéi


wéi

chángmiè

shì


xìng
dàn
shì
zhū
xíng

fēn
suǒ
shè
fēn


duàn
miè


jìng

xínghuán
miè

liú
zhuǎn

zhě


yǒu
sān
zhǒng


hòu
yǒu
yīn


èr
pǐn
lèi
bié


sān
xiàn
zài
yīn


hòu
yǒu
yīn
zhě

wèi

yǒu

yuàn

dāng
lái
zào
zuò
zhūzuò
shì
niàn

yuàn

lái
shì
dāng
chéng

xíng

yóu
shì
yīn
yuán
néng
yǐn
hòu
yǒu
zhū
xíng
shēng
yīn


yǐn
xiàn
zàixiàn
zài

néng
yǐn


shī
shè
zhū
xíng
wéi
yǒu
èr
zhǒng

pǐn
lèi
bié
zhě

wèi
shí

zhǒng
zhū
xíng
pǐn
lèi


qián
yīng
zhī

xiàn
zài
yīn
zhě

wèi
suǒ
zào

yīn


zhǒng

shòu
děng
xīn


chù
wéi
yuán

suǒ
yǒu
zhū
shí
míng

wéi
yuán

liú
zhuǎn
fāng
biàn
便
zhě

wèi

jiā

jiàn
wéi
suǒ
zhū
xíng
zhōng

shēng

màn

zhū
ài
wèi


suǒ
jiàn

huán
miè
fāng
biàn
便
zhě

wèi

zhū
xíng
yuǎn


màn


jiàn
guò
huàn
bìng

chū
suǒ

yòu
liú
zhuǎn
fāng
biàn
便
zhě

wèi

míng
ài
pǐn

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

xiāng

huán
miè
fāng
biàn
便
zhě

wèi

duì
zhì

yòu
yóu
èr
yuán
zhū

cōng
huì
shēng
wényuè

shī
jiào
duò
è
jiàn
zhōng

huò

yán
shuō


děng
èr
yuánshìèr

shēngyóuwéi
yuè

xiàng
shì

wéi
yuè

xiàng
shēng

xíng
liú
zhuǎn

zhèng

weísān
zhǒng
chù
wéi
zhū
shèng
zhě
suí

suǒ

néng

shí


fēi
zhū

shēng

chú
cóng

wén

wèi
zhū
xíng
zhōng


suǒ
jiàn

fēi

shí

ruò

wéi

yǒu

màn
zhuǎn


suī

duàn

ér


màn

qiē
wèi
duàn

ruò

màn

duàn


xiàn
xíng

dāng
zhī

zhōng
èr
zhǒng

mànzhū
xíng
zhí
zhuó
xiàn
xíng

èr
yóu
shī
niàn

ěr
xiàn
xíng


zhōng
zhí
zhuó
xiàn
xíng

màn

shèng
zhě

duàn


xiàn
xíng


èr

màn
yóu
suí
miánjiā

jiàn
suī

yǒng
duànshèng
dào
wèi
shàn
xiū


yóu

xiàn
xíng


jiā

jiàn
wéi
yǒucháng
suǒ
suí
zhú

shī
niàn
shí

néng


màn
zuò
suǒ

zhǐ

lìng
zàn
xiàn
xíng

shì


màn

míng
wèi
duàn


xiàn
xíng

yòu
zhū
shèng
zhě
ruò

zhū
xíng

weí

xiāng

shàng
lìng

màn


xiàn
xíng

kuàng
guān
gòng
xiāng

ruò

jiǎ

zuò


weí

zhù
zhèng
niàn
zhě


lìng

màn


xiàn
xíng

ruò

jiǎ

zuò


weí


zhù
zhèng
niàn
ěr
shí

màn
zàn

xiàn
xíng

ruò
zhū

shēng
suī

zhū
xíng

weí
gòng
xiāng

shàng
wéi

màn
luàn
xīn
xiāng


kuàng
zhù

wèi

yòu

jiā

jiàn
shèng
xiāng

zhōng
suí
mián

chán
jiē

duàn
jìn


xué
wèi
zhōng


suí
zhú
wèi
néng
yǒng
duàn

ruò
zhū

màn
suí
mián

chán
jiē
wèi
néng
duàn

yòuzhě
dāng
zhī

shì

màn
chán
shè

yóu
shī
niàn

dìng
wéi
zhū
ài
wèi
suǒ
piāo
lún
zhě
mén
zhū

màn
chán
shù
shù
xiàn


yán
wèi
duàn
zhě

yóu
suí
mián


wèi
biàn
zhī
zhě

yóu

chán
ěr
shí
yǒu
wàng
niàn


yán
wèi
miè
zhě

suī


chán
zàn

yuǎn


xún

xiàn
xíng

yán
wèi

zhě

yóu

suí
mián
wèi
yǒng
tóng
fàn
xíng
zhě


tóng
fàn
xíng
suǒ
lüè
yǒu
èr
zhǒng
wèi
wèn


wèn
bìng


èr
wèn
ān


wèn
bìng

zhě


wèn

yán
suǒ
shòu
zhěn

níng

rěn

zhě

wèi
wènyōng
zhìzhī
chí

zhě

wèi
wèn

shòu

zhì
zēng


fēi

jiān


fēi

ài
chù
zhī
suǒ
chù


fēi
wéifēi

shēn


huò
bèi

zhě

chú
shì


wèn
ān

zhě

wèi

yǒu

suí
suǒ
wèn
yán
shǎo
bìng

zhě


wèn

wéi
yīng
zhěn
nǎo


shǎo
nǎo

zhě


wèn

wéi
wài
zhū
zāi
héng
suǒ
qīn

qīng


zhě


wèn

mèi

ān
shàn


suǒ
jìn
yǐn
shí

xiāo
huà


yǒu
huān


zhě


wèn

zhù

zuì
chùshì
děng
lèi
chà
bié
yánshēng
wén


suǒ
yǐn
shí
zhī
liàng
zhōng
shì

dāng
zhī

wèn
zài

wèi
zhōng
nǎo
fēn

èr
wài

nǎo
fēn

sān
zhù


fēn


zhù

zhòu
fēn


ruò
yǒu
shuō
yán
zhū
ā
luó
hàn

xiàn

zhōng


shí


yùn
jiè
chù
děng

ruò
shùn

shùn


shí
zhī

yán
ā
luó
hàn

shùn


shùn
shì
wàng
fēn
bié

fēi
ā
luó
hàn
xiàn


shùn

suǒ

zhě
shí


yùn
jiè
chù
děng

xiàn

jiàn


yóu

yīn
yuán
zhū
ā
luó
hànmiè
hòu


shùn
zhū
xíng

liǎo
zhí
zhuó

shì

shì
zūn
yán

ā
luó
hàn
shì

shùn
zhě

dìng
shìdāng
zhī

shì

zhèng

jiàn

yóu
èr
zhǒng

shì

wéi
yuán

zhū
tóng
fàn
xíng
huò

shēng
wén

wéi

duàn
miè

shì
suǒ
shēng

zhèng

jiàn


zuò
gōng
yòng


lìng

rén
huò

chén
shuō
huò
shìyóu
shì
yīn
yuán
duò

xià


huò
yóu
ài
jìng

lái
shèng
jiào


yīn

shì

zhèng

jiàn
lìng

shèng
jiào


yǐn
miè


yǒu
èr
yīn

néng
shēng

shì

zhèng

jiàn


zhějiā

jiàn
wèi
néng
yǒng
duàn

èr
zhě


wàng

liú
zhuǎn
huán
miè
shì


wéi
duàn

shì
èr
zhǒng
yīn


shuō
èr
zhèng


wéi
duì
zhì

wèi

zhū
xíng


xuān
shuō

cháng


zhōng
tuī
qiú
liú
zhuǎn
huán
miè
shì


dōu
wèi

yǒu
wéi

huò


wéi

shēng
wén

jué

shì
zūn

shuō
míng

lái

dāng
zhī


èr
zhǒng
jiǎ


yǒu


zhōng
jiǎ

yǒu
wéi
zhōng
jiǎ


wéi

ruò

shēng

fēi
yǒu
wéi
fēi

wéi


fēi

wéi
fēi
yǒu
wéi

yóu
shuō

shì
zhèng

jiàoliù
zhǒng
xiāng
jué

shēng
shí

dāng
zhī
yǒng
duàn

zhèng

jiàn

wèi
ā
luó
hàn


suǒ
shè
miè
huàijué


cháng


xiàn

zhōng
wéi
lǎo
bìng
děng
zhòng
jué

shìrén
yùn
miè

duàn
jiè


jièmiè
jiè

jué

wéi
miè

jìng

qīng
liángyǒng
méi

ruò


shì
zhèng
jué

zhě

shì
ā
luó
hàn
xié

zēng
shàng
màn

xíng
wàng
xiǎng
shàng


yǒu

kuàng


shì


miè
hòu
ruò
shùn

shùn

lùn
zhí
zhuó

dāng
zhī
wèi
duàn

jiā

jiàn
yǒu
èr
guò
huànnéng
hài
yǒu

zhū
xíng

zhí


suǒ

yóu

yīn
yuán
néng
gǎn
liú
zhuǎn
shēng
èr

xiàn

néng
ài

shàng
shèng
huì
mìng
gēnyǒu
rén

zhī


néng
hài
yuàn
jiā

kǒng

wéi
hài

xiān
xiāng
qīn
shì
xiàn
chéng
fèng
zhī
shí


yuàn
jiā
zhī
qīn


biàn
便
hài

mìng
shēngshì

kǒng

yuàn
jiā

jiā

jiàn
dāng
wéi

hài

biàn
便

ài
xíng
ér
xiàn
chéng
fèng


shì

chī

shēng
zhī
lèi


néng
wéi
hài

jiā

jiàn

wéi
jiàn
gōng


jiàn
guò
shī

yīn
dào
qīnqīnyóu
wèi

tuì
退

shuō
míng
sǔn
hài
shèng
huì
mìng
gēnzhū
wài
dào
bèi
èr
zhǒng
chù
suǒ

huò

chī


děng
wéi
èr

wèi

shì
zūn
fěi
huǐ
yǒu
jiàn


yǒu
jiàn

érzhōng

zhī
hòuyǒu
shēng
shēng

yòu
shuō
shēng

cháng
zhù
zhī

xiàn

dāng
lái
dōu
shì
yǒu
sān
shī
ér
xiàn
cháng
lùn
zhě

èr
duàn
lùn
zhě

sān
zhě

láichī
zhě
yǒu
èr
zhǒng
yīn

dāng
zhī

qián

zhèng

jiàn
èr
zhǒng

jiào

néng
duàn

yīnqián
shuō
yóu
èr
yīn
yuánsuǒ
shuōxìng


zhū
wài
dào
nán

nán
liǎo

wèi


xìng
nán
liǎo
zhī


suī

xiāng
mào


liǎo
zhī

rán

xiāng
mào

xiāngdāng
zhī

zhōng


kuáng


suǒ
zhèng


shì

gòng

xìng
nánxìng

shì
shèn
shēn

shèn
shēn
xiàn

shì

shuō
míng


kuáng


yòu


xìng


nán
jiàn

cóng

yán
yīn

nán
jué
liǎo

shì

shuō
míng

suǒ
zhèng


yòu


xìng
fēi
xún

zhě
zhī
suǒ
xún


fēi

liàng
zhě
suǒ
xíng
jìng
jiè

shì

shuō
míng
shì

gòng


yòuwēi
miào
shěn

cōng
míng
zhì
zhě

suǒ
zhèng


shuō
míng
nán
liǎo


děng
chà
bié
dāng
zhī

qián
shè

mén
fēn

yóu
èr
zhǒng
xiāng


qiē

lái
suǒ
shuō

zhì

jiē
yīng
liǎo
zhī


děng
wéi
èr


zhě
jiào
zhì

èr
zhě
zhèng
zhì

jiào
zhì
zhě

wèi
zhū

shēng
wén

xiū
suǒ
chéng
huì

zhèng
zhì
zhě

wèi
xué

xué
huì

hòu
suǒ

zhū
shì
jiān
huì


zhōng

shēng
fēi


qiē

suǒ
shuō

jiē
néng
liǎo
zhī


fēi

màn
jué
chá
shì
màn

yòu
wèi
néng
duàn

ruò
zhū
yǒu
xué
fēi


jiàn

qiē

zhōng
jiē

liǎo
zhī

yòu
néng

màn
jué
chá
shì
màn

ér
wèi
néng
duàn

ruò
zhū

xué
néng
zuò

qiēzhū


lái

shìshēngjiē

shí
zhī

zhèng
guān


èr
zhǒng
dào


yīng

bié

ruò

bié
zhě
néng
yǐn


bié


zhí
zhuó

wèi

miè
hòu
ruò
yǒu

ruòyǒufēi
yǒu
fēi


ruò


lái

shì
zhì
jiàn
wéi
xiānwèi

zhī
zhě
dāng
zhī

xiǎn
wàng
jiàn

xíng

zhì
zhī
xìng


yīng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng
biàn
huài


zhě
zhū
xíng
shuāi
lǎo
biàn
huài

wèi

yǒu

nián
bǎi
èr
shí

xíng
shuāi
mài

yóu
shì
yīn
yuán
míng
shēn
lǎo
bìng

èr
zhě
xīn
yōu
biàn
huài

yóu
shì
yīn
yuán
míng
xīn
lǎo
bìngbiàn
huài

ruò

ruò
zhì
jiē


zhōng

suí
suǒèr
biàn
huài

zhì
zhě

zhōng
néng
suí
suǒ


fēi
zhū

zhě

yòu
zhū


ruò
shēn
lǎo
bìng

dāng
zhī

xīn
dìng
suí
lǎo
bìng


yǒu
zhì
zhě

shēn
suī
lǎo
bìng
ér
xīn

zài

suí
lǎo
bìng

shì
míng

zhōng

zhì
chà
bié


shàn


zhě
yóu
wénshàn

weí
zhě
yóu
xiū
huì


shàn
xiǎn
liǎo
zhě

suǒ
yǒu
xìng


shàn
tōng

zhě
jìn
suǒ
yǒu
xìng


yóu
èr
zhǒng
xiāng

zhū
shèng


néng
zhèng
qǐng
wèn

shī
shàn


wèi

zhū

duàn
biàn
zhī
lùn


děng
wéi
èr


zhě


zhū

duàn
biàn
zhī
lùn

èr
zhě
wéi

zhū

duàn
biàn
zhī
lùn

dāng
zhī

zhōng


qiē
xíng
duàn
biàn
zhī
lùn

suǒ
wèi

lái

yòu

zhū

ruò
wèi
duàn
miè
suí
guān


yǒu
sān
zhǒng
guò
huàn

ruò

duàn
miè
suí
guān


yǒu
sān
zhǒng
gōngzhě

zhū
xíng
zhōng
suǒ
shēng
zhū

xíng

ruò
biàn
huài
biàn
便
shēng
chóu
děng

yīng
zhī
shì
míng


guò
huànzhū
xíng
biàn
huài
suǒ
zuò

èr
zhě

zhū
xíng
zhōng
suǒ
shēng
zhū


wéi

wèizhū
xíng


zhuī
qiú
shí

guǎng
广
xíng
fēi

zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
chà
bié

shàn

yóu

zhuī
qiú
xíng

shàn


zhù

zhǒngjiāng
xiàn
qián
lín
jìn
suǒ


èr
zhèng
xiàn
qián
xiàn
zài
suǒ


sānzēng
shàng
suǒ

rǎn
zēng
shàng
suǒ


yīng
zhī
shì
míng

èr
guò
huàn

sān
zhě

yóu

shì
è

shàn

ài

wéi
yīn

shēn
huài

hòu
wǎng
zhū
è


yīng
zhī
shì
míng

sān
guò
huànxiāng
wéi

zhū

duàn
suí
guān
sān
zhǒng
gōng

shēngyīng
dāng
zhī


dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng
shèng
zhě
sān
jiàn
yuán
mǎn
néng
chāo
sān


yún

míng
wéi
sān
zhǒng
shèng
zhě


zhèng
jiànwèi


dǎorěn
zhù

shēng
wèi
zhě

èr

jiàn
shèngnéng


zhèng
xìng

shēngxiàn
guānzhì
guǒ

zhù
yǒu
xué
wèi
zhě

sān


zuì
hòu
jīu
jìng


ā
luó
hàn
guǒ

zhù

xué
wèi
zhě

yún

míng
wéi
sān
jiàn
yuán
mǎn


chū
shèng
zhě
suí
shùn

lòu
yǒu
lòu
jiàn
yuán
mǎn

èr
wèi
shàn
jìng

lòu
jiàn
yuán
mǎn

sān
shàn
qīng
jìng

lòu
jiàn
yuán
mǎn


sān
yuán
mǎn

shuō
sān
zhǒngluó

suí
qián
yīng
zhī

yún

míng
wéi
chāo
sān
zhǒng


wèi
chū
jiàn
yuán
mǎn

néng
chāo
wài
dào

jiàn
wéi
zhèng
suǒ
shēng
zhòngèr
jiàn
yuán
mǎn

néng
chāo

qiē
è

zhòngsān
jiàn
yuán
mǎn

néng
chāo

qiē
hòu
yǒu
zhòngzhōng
yún

míng
zhū
wài
dào

jiàn
wéi
zhèng
suǒ
shēng
zhòng


wèi

zhèng


nài

wài

suǒ
yǒu
shì
jiān
zhǒng
zhǒng

dào

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn
suǒ
shēng

qiē
diān
dǎo
jiànshì

qiē
zǒng
chèn

jiàn

wèi

lùn
zhě

lùn
xiāng
yīng

qiē
jiàn


huò

qiē
cháng
lùn
zhě

huò

fēn
cháng
lùn
zhě

huò

yīn
lùn
zhě

huò
biān

biān
lùn
zhě

huò
duàn
miè
lùn
zhě

huò
xiàn

niè
pán
lùn
zhě

lùn
xiāng
yīng

qiē
jiàn


huò
yǒu
qíng
lùn
zhě

lùn
xiāng
yīng

qiē
jiàn


wèi
zhū
xié
jiànqiē
huà
shēng
yǒu
qíng

fěi
bàng

shì

huò
mìng
lùn
zhě

lùn
xiāng
yīng

qiē
jiàn


wèi
mìng
lùn
zhě

mìng

shēn
huò

shēn
děng

huò

xiáng
lùn
zhě

lùn
xiāng
yīng

qiē
jiàn


wèi
guān
cān
luó

suàn
bo
shì
zhǒng
zhǒng
xié
lùn

wàng

sòng
zhòu


huǒ
děng

suǒ
ài
jìng
néng
shēng

xiáng
néng
duànyòu


xiāng
wéi
xiáng

xiángyún


wèi
èr
shí


jiā

jiàn
wéi
suǒ

zhǐwàng

qián

hòu

liù
shí
èr
zhǒng
zhū
è
jiàn
zǒng
bàng

qiē
xié
jiàn

yún

wéi
zhèng
suǒ
shēng
zhòng


wèi

zhǎn
zhuǎn
jiàn

xiāng
wéi


xīng
zhèng
lùnzhǒng
zhǒng
xīn
yōu
nǎo


shēn
ài
cángshēng
liè


jiān
zhí
zhuó


dāng
zhī

zhōng
ruò

suǒ
shēng
biàn
便
shēng
chóu
nǎo

shì
míng
chū


ruò
shēng


suì
zuò
fāng
biàn
便

lìng

jiàn
pǐn
zhuǎn

zēng
shèng

lìng

jiàn
pǐn
jiàn
gēng
yǐn
mèi

wéi

jiàn
jìng
fēi

suǒ
jiàn

zhí
zhuó
xié
jiàn
shēn

ài
cáng

yóu

yīn
yuán

shēng
zhǒng
zhǒng

zhèng
xún
zhǒng
zhǒng


jìng


sǔn
hài

xīn

míng

èr


ài
cáng
xié
jiàn
zēng
shàng

liàng


wèi

wéi
shēng
huò
děng
huò
liè

yīn

gāo

líng
mièshì
míng

sān

shēng
liè


zhuī
qiú

yǎng


wéi
zhuī
qiú

zhī
suǒ
chù

fán
yǒu
suǒ
zuò
jiē
wéi
nǎo
luàn

jié


lùn


wéi

lùn
miǎn
tuō

nán

shì
míng


jiān
zhí
zhuóshì

zhǒng
míng
jiàn
wéi
zhèng
suǒ
shēng
zhòng

shēng
ān
zhù
shàng
pǐn


shēng
jiě

dāng
zhī

duàn

shì
zhòng


suǒ

zhě
dāng
lái
yóu


shì
děng
zhū
è
jiàn

kān
néng
chú
qiǎn

shì

ruò
zhù
chū
jiàn
yuán
mǎn
néng
chāo
chū

yòuchū
jiàn
yuán
mǎn

qīn
jìn
xiū


duō
xiū
zhū
xíng

shēng

zhìxiàn
jiàn

shēng
lèi
zhì

zǒng
shè
wéi

yuán

zhì
ér

xiàn
guān

wèi


cháng
xíng

huò
suí


xíngěr
shí
néng
suí
zhèng


èr
jiàn
yuán
mǎn


néng
chāo

èrzhù
xiān
suǒ


jué
fēn


qīn
jìn
xiū


duō
xiū


néng
duàn

qián
suǒ
shuō

zhǒng

děng

rǎn

néng
suí
zhèng

hòu
jiàn
yuán
mǎn

chāo
hòu
yǒuzhōng

luó

yóu
cán
èrcán
xiàn
zài
suǒ

shēnèrluó

wéi
cán
shēnsānluó


qiē

duàn

dàn

shēn

zàn
shí

zàihuàn
huà

yòu

fēn
bié

jiā

jiàn

èr
shí

shēng

yòu


zhě


shì
xíng


biàn
chù
dìng

wèi

wéi
shì


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


qiē
yīng
zhī


zhū
wài
dào
bèi

lüè
yǒu

zhǒng


zhī
xiāng

yóu

xiāng

duò


shù

wèi
zhū
wài
dào
xìng
cōng
huì
zhě

yóu
shàng

miǎn
huái
怀
cōng
huì
màn

kuàng
fēi
cōng
huì

shì
míng
zhī
xiāng

yòu
zhū
wài
dào
duō
wéi
tān
qiú

yǎng
gōng
jìng

zàn
huǐ


shì
míng

èr


zhī
xiāng

yòu
zhū
wài
dào
ruò
zhū
shèng
zhě
wéi
shuō
zhèng

zhèng
jiào
zhèng
jiè


biàn
便
wéihuǐ


shì
míng

sān


zhī
xiāng

yòu
zhū
wài
dào


chén
shuō

zhèng

lùn

huò
kāi
shì


shì
míng
zhī
xiāng

yòu
zhū
wài
dào
suī
wéi

lái

lái


zhī
suǒ
jiàngzhī

lái
suǒ
shuō


shì
zhēn
shàn
shuō

zhīshì
wàng
è
shuō

rán
yóu

màn
zēng
shàngdōu

xìn
shòu

nǎi
zhì


guān
chá
yīn
yuán

shì
míng
zhī
xiānglái
chéng
jiù
liù
fēn


míng

jiān
lùn
shī

wáng


děng
wéi
liù

suǒ
wèi
zuì
chū
wǎng

wài
dào

lùn
zhě
suǒ

nǎi
zhì


wèn

qiē


fán
suǒ
xīng
lùn
fēi
wéi
zhèng
lùn

wéi
chú
āi
mǐn
zhū
yǒu
qíngwèi
xìn
zhě
lìng

shēng
xìn

ruò

xìn
zhě
lìng
bèi
zēng
cháng

yòu
xīng
lùn
shí

zhū
gēn

jìng
xíng


biàn
wèi


suí
zhú

yòu
zhōng

wéi
zhū
tiān
shì
jiān
zhī
suǒ
shēngqiē
shì
jiān


lùn
zhě

néng
yuè

fān
wéi
shuō

fān

jiē
néng
cūi


yòu
zhū
shì
jiān

cōng
huì
zhěwèi
zhě

ruò


lái
gòng
xīng
lùn
shí

suǒ
yǒu
biàn
cái
jiē

jiǎn


zēng
shàng

wèi

qiē
shēn
xīn


qiē
jiǎo
shù

zhà
yán
lùn

jiē

néng
shè

yòu


qiē
tóng

huì
zuò
chù
zhōng

zhòng

jiē


suǒ

shēng

xīnwài
dào

lùn
zhě
suǒ


shēng
xīn

yòu

shì
zūn
yán

wēi
lùn
zhě
suǒ
chū
yán


yǒu
wēi
yǒu
èr
zhǒng
lùn


děng
wéi
èr


yǒu

lùn

èr


lùnlùn
yǒu


yǒu

lùnyǒu

lùn
zhě
cháng
wéi


lùn
zhě
suǒ


wéi
chú
lùn
zhě


léi
liè

yún

míng
wéi
yǒu

lùn
zhě

wèi

yǒu
shì
jiànshì
lùnděng
xíng
jiàn

wéi


wèi

yǒu
xíng

xíng
shì

suǒ


zài
xíng
zhōng

liú

sǎn

biàn
suí
zhī
jié

suǒ

zhì

shì


děng
zhū
xíng
xìngzhū
xíng
tián
shēng

fēi


yīn

lǐng
shòu
ài

ài
guǒnóng


zhǐ
liáng
tián
yíng
shì
nóngzhǒng
zhí
yào
cǎo
cóng
lín

shì
míng

lùn

yún

míng
wéi


lùn
zhě

wèi
yǒu
èr
zhǒng
lùn

èr


lùn
zhě

ruò

shí

néng
yǒu
zuò
yòng

ài
fēi
ài
zhū
guǒ

zhōng


zài
zhěhéng
shí
xīn

yàn


shìwéi
yīng
shēng


shēng
fēi


yòu

zuò
yòng
cháng
xiàn
zài
qián

wài
zhū
xíng

ruò
biàn

shí


yīng

shēng
chóu
yōu
bēi
tàn

yòu

shì
cháng

jué
wéi
xiān

fán
suǒ
shēng


cháng
yīng
suí
zhuǎn

yǒu
biàn


rán

shì
míng
wéi

yǒu

lùnzhěqiē
xíng
cóng
zhòng
yuán
shēng

ruò


yuán

biàn
便
shēng
xiāng
wéi
shēng

fēi


yóu

wéi
yuán
néng
zhāo

qiē
ài
fēi
ài
guǒ


zhòng
yuán

jiē
shì

cháng

wéi


shì
yīn
guǒ
suǒ
shè
zhū
xíng
liú
zhuǎn

jiǎ


děng

ruò

shēngqiē
zhū

jiē


děng


shì
míng
wéilùn


yóu

zhǒng
xiāng

yǒu
xué

xué
èr
zhǒng
chà
bié

wèi
zhū

xué
suǒ
chéng
jiù
zhì
shuō
míng

shàng


qiē
yǒu
xué
suǒ
chéng
jiù
zhì
shuō
míng
yǒu
shàng


zhì

shàng

dāng
zhī
zhèng
xíng


jiě
tuō

shàng

ěr

yòu
zhū

xué

shàn
qīng
jìng
zhū
shèng
huì
yǎn
guān


shēn

yǒu
xué

ěr

yòu
zhū

xué

shàn
yuán
mǎn

diān
dǎo
xíng
fèng
shì

lái

yǒu
xué

ěr

shì
míng

xiāng